Programma's

6. Bedrijfsvoering

6. Bedrijfsvoering

Algemeen

Omschrijving

Dit programma omvat de bedrijfsvoering, hieronder verstaan we alle activiteiten die ondersteunend zijn aan het bestuur en de organisatie. Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die niet op voorhand verbonden zijn aan bepaalde programma's. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om algemene belastingen en de algemene uitkering (de belangrijkste uitkeringen van het Rijk).

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

  • Onze organisatie is een volwaardige partner van ons bestuur;
  • Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Externe ontwikkelingen

Herijking Gemeentefonds
Via het Gemeentefonds krijgen we geld van het Rijk om onze taken uit te kunnen voeren. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo’n € 30 miljard en wordt vanaf 2023 anders verdeeld. De herverdeling sluit beter aan op de kosten van het sociaal domein en is gericht op een betere inkomstenverevening en meer eenvoud. We verwachten in de meicirculaire 2022 helderheid te krijgen over het effect van de herijking. In de begroting 2022-2025 van Buren is al geanticipeerd op de herijking. Het blijft echter afwachten of de herijking ook daadwerkelijk zo wordt vastgesteld in 2023.

Digitalisering overheid
De digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering is geen vrijblijvende ontwikkeling meer. Zo zijn er 10 wetten en Europese richtlijnen waaraan we moeten voldoen. Hier zitten grote gevolgen aan vast voor onze in- en externe informatievoorziening. Vooral de verplichtingen vanuit de Wet open overheid (Woo) en de Wet elektronisch publiceren (Wep) hebben veel impact op onze bedrijfsvoering. Deze wetten verplichten ons om actief informatie (geanonimiseerd) openbaar beschikbaar te stellen en  aan te sluiten op landelijke voorzieningen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI) .

Beleidskaders

1.   Diverse verordeningen belastingen en leges (link naar paragraaf)
2.   Informatieplan 2021-2025
3.   Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
4.   Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)
5.   Financiële en planning en controlverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet)  
6.   Nota reserves en voorzieningen
7.   Nota verbonden partijen
8.   Nota waardering- en afschrijvingsbeleid
9.   Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid
10.   Verordening precariobelasting kabels en leidingen gemeente Buren 2016
11.   Treasurystatuut gemeente Buren 2018
12.   Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017-2020
13.   Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Buren 2010

Risico's

Herijking Gemeentefonds
De herijking van het Gemeentefonds is nog niet definitief vastgesteld. Daarom bestaat er een risico dat deze anders wordt vastgesteld dan waar wij in de meerjarenbegroting rekening mee hebben gehouden.

Lasten & baten

Lasten

10.977.879

16,6 %

Baten

48.468.367

70,9 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18