Algemeen

Financiële beschouwingen

Onderstaand treft u een overzicht aan met daarin opgenomen de werkelijke cijfers per programma afgezet tegen de begrote bedragen. De cijfers van de door de raad vastgestelde begroting 2021 bij de start van het boekjaar staan vermeld in de kolom primitief.

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Programma

Rekening
2020

Begroting
2021
primitief

Begroting
2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

1. Wonen, werk en recreatie

-3.077

-3.186

-3.327

-2.021

1.307

2. Fysieke leefomgeving

-6.206

-6.417

-6.287

-5.691

596

3. Sociaal domein

-18.526

-17.364

-20.740

-20.436

305

4. Sport, cultuur en onderwijs

-3.204

-3.189

-3.141

-2.820

321

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

-4.861

-4.610

-4.564

-4.311

253

6. Bedrijfsvoering

37.098

34.184

36.156

37.490

1.335

Saldo voor bestemming

1.225

-582

- 1.904

2.212

4.116

1. Wonen, werk en recreatie

0

829

1.792

1.647

-145

2. Fysieke leefomgeving

0

151

257

275

18

3. Sociaal domein

0

75

125

113

-12

4. Sport, cultuur en onderwijs

0

58

165

130

-35

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0

53

53

53

6. Bedrijfsvoering

2.819

-400

-400

-335

65

Totaal mutaties reserves

2.819

765

 1.991

1.882

-109

Saldo na bestemming

1.225

183

 88

4.094

4.007

Analyse resultaat 2021

Het werkelijk resultaat over het jaar 2021 bedraagt

Positief  € 4.094.000

Begroot was een resultaat voor 2021 van

Positief  €    88.000

Daarmee is het werkelijk resultaat van de jaarrekening 2021    € 4.007.000 positiever dan verwacht werd.

In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de belangrijkste afwijking op concernniveau. Daarbij is aangegeven of het gaat om een voordeel (V) of een nadeel (N) en of de afwijking een incidenteel of structureel karakter heeft. In de programma's is steeds een gedetailleerd overzicht opgenomen van de financiële afwijkingen van het betreffende programma.

Onderwerp                                           

Afwijking

Aard afwijking

Aangevraagde overheveling budgetten naar 2021

 857 V

Incidenteel

Meer aanvragen omgevingsvergunningen in 2021

639 V

Gemengd

Algemene uitkering en decembercirculaire

401 V

Incidenteel

Personeel en inhuur

369 V

Incidenteel

Gecontracteerde zorg Jeugd

355 V

Incidenteel

Afschrijvingen op vaste activa

303 V

Incidenteel

Gecontracteerde zorg WMO

275 N

Incidenteel

Voordeel op OZB

217 V

Incidenteel

Minder uitgaven gemeentehuis

165 V

Incidenteel

Overige afwijkingen < € 150.000

1.150 V

Voornamelijk incidenteel

Mutatie reserves

174 N

Incidenteel

Totaal

  4.007 V

Ter toelichting

Aangevraagde overheveling budgetten naar 2022 (857 V)
In het jaar 2021 is een aantal budgetten, beschikbaar gesteld voor incidentele projecten, niet besteed. Dit omdat deze niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Om er voor te kunnen zorgen dat deze projecten alsnog doorgang kunnen vinden, is aan de gemeenteraad d.d. 26 april voorgesteld om deze over te hevelen naar het jaar 2022.

Het gaat om 15 aanvragen tot een totaalbedrag € 857.000. In de bijlage treft u een overzicht van alle voorstellen aan. Daarnaast is per voorstel een format met toelichting vanuit het betreffende domein toegevoegd.

Het niet benutten van de hiervoor genoemde budgetten heeft geleid tot een positief effect op het behaalde resultaat van 2021. Doordat de gemeenteraad op 26 april van dit jaar heeft besloten tot overheveling, betekent dit dat van het totale behaalde resultaat over 2021 een bedrag van € 857.000 moet worden bestemd ter dekking van de genoemde voorstellen. Dit betekent dat aan netto te bestemmen resultaat een bedrag van € 3.115.000 resteert. Dit bedrag zal ten gunste van de algemene reserve moeten worden gebracht.

Meer aanvragen omgevingsvergunningen in 2021 (639 V)
De opbrengsten voor de omgevingsvergunningen laten per jaar een wisselend beeld zien en variëren met het aantal aanvragen in het betreffende jaar. Uit de afrekening met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) blijkt dat de opbrengsten voor 2021 € 1,9 mln. zijn (2020: € 0,9 mln.). Er was in de begroting rekening gehouden met een opbrengst van € 1,3 mln., waardoor het voordeel € 0,6 mln. bedraagt (incidenteel).

Algemene uitkering en decembercirculaire (401 V)
Vanuit de decembercirculaire is gebleken dat er voor 2021 meevallers zijn voor wat betreft de algemene uitkering en de coronamiddelen.

Gecontracteerde zorg Jeugd (355 V)
In 2021 is naar aanleiding van de tekorten van 2020 en de laatste inzichten de begroting voor gecontracteerde zorg jeugd bijgesteld met € 2,9 mln. lastenverzwaring. Uiteindelijk was de groei van het aantal aanvragen wat minder hoog dan verwacht, wat resulteert in een voordeel van € 0,5 mln. ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Personeel en inhuur (369 V)
Het voordeel op personeel en inhuur komt mede door een lagere bezetting dan begroot (circa 4,5 FTE). Het was ook in 2021 weer lastig om alle vacatures te kunnen vervullen. Ook waren de personeelslasten begroot op het niveau van de maximumschaal, in plaats van op de daadwerkelijke schaal. Gezamenlijk met de inhuur derden, die hoger was in 2021, resulteert een voordeel van € 0,4 mln. Vanaf 2022 wordt begroot volgens de daadwerkelijke te verwachten loonschaal, waardoor de verwachting is dat dit voordeel niet meer voorkomt.

Afschrijvingen op vaste activa (303 V)
Dit voordeel is verspreid over meerdere programma's en is daarom als zodanig niet zichtbaar in de toelichting per programma. Er is voor 2021 een voordeel van € 0,3 mln. op afschrijvingen vanwege uitgestelde investeringen op ICT, het gemeentehuis en onderhoud wegen. Dit heeft te maken met dat door de lockdowns er minder fysieke aanwezigheid is geweest, waardoor niet al dit werk is uitgevoerd.

Gecontracteerde zorg WMO (270 N)
Net als bij de gecontracteerde zorg Jeugd is voor de WMO in 2021 de begroting bijgesteld voor een bedrag van € 0,6 mln. Uiteindelijk is gebleken dat het aantal aanvragen nog hoger was dan verwacht, met name voor huishoudelijke ondersteuning, waardoor het nadeel € 0,3 mln. groter is dan de bijgestelde begroting.

Voordeel op OZB (217 V)
In 2021 heeft de gemeente een voordeel op de onroerendezaakbelasting (OZB) gerealiseerd van € 0,2 mln. Dit wordt met name veroorzaakt doordat minder bezwaren gegrond zijn geacht dan verwacht en doordat de areaaluitbreiding wat groter was dan begroot.

Minder uitgaven gemeentehuis (165 V)
Vanwege de corona pandemie en daaraan gerelateerde lockdowns is er in 2021 vooral vanuit huis gewerkt. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op schoonmaakkosten en onderhoudskosten.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18