Paragrafen

Financiering

Paragraaf Financiering

Inleiding

Het vermijden en beheersen van risico's op het gebied van financiering vormen een verplicht begrotingsonderdeel op basis van de Wet fido. De nadruk ligt op het bieden van inzicht in de uitvoering van de treasuryfunctie. De treasuryfunctie van de gemeente omvat alle activiteiten die voorzien in de vermogensbehoefte van de gemeente. De gemeente moet altijd over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen: Het op tijd betalen van uitkeringen, subsidies, salarissen en facturen van derden. Hiervoor trekt de gemeente korte geldleningen (kasgeld) aan. Om investeringen in de gemeente mogelijk te maken, trekken we geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die we moeten betalen op de aangetrokken leningen te beheersen en de daarmee samenhangende risico’s te beperken. Een laatste aandachtsveld binnen de treasuryfunctie is het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties in het kader van de publieke taak.

Beleid(skaders)

De wettelijke kaders voor beheersing van de financiële risico's uit de Wet fido zijn verder uitgewerkt in het treasurystatuut gemeente Buren 2018. Daarnaast geldt de verplichting uit het besluit begroting en verantwoording (BVV) om alle rentebaten en lasten te presenteren onder het taakveld treasury. Ook gelden de regels uit de notitie rente 2017 van de commissie BBV.

Externe ontwikkelingen

Rentetarieven
De rentestand in 2022 is voorlopig erg onzeker. De impact van de oorlog in Oekraïne kan van grote invloed zijn. De laatste berichtgeving geeft aan dat men verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente in het derde kwartaal van 2022 zal gaan verhogen. In 2021 hebben we een langlopende geldlening aangetrokken tegen het destijds gunstige tarief van 0%

Risico's

Renterisico
Het grootste risico op het gebied van financiering is het renterisico. Het renterisico lopen we als we langlopende leningen aantrekken (en eventueel uitzetten) bij veranderingen in de hoogte van de rente. Rente is de prijs voor het lenen van geld. De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering van langlopende leningen te beheersen. Hoe meer de aflossing van de leningen in de tijd wordt gespreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij de herfinanciering.

Liquiditeitsrisico
We lopen geen liquiditeitsrisico omdat we als gemeente voldoende leningen aan kunnen trekken waarmee we tijdig aan onze betalingsverplichtingen voldoen.

Conclusie

In de komende jaren blijven de financieringsrisico's van onze gemeente beperkt, zolang wij alert blijven opereren in de markt.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18