Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

De Wet normering topinkomens (‘WNT’) is van toepassing op gemeente Buren. Het voor gemeente Buren toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum. Het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens 2021 (bedragen x €1)

M. van Dalen

E.E. Weijenberg

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

01/02 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

112.292

82.571

Beloningen betaalbaar op termijn

19.999

14.660

Subtotaal

132.291

97.231

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

191.249

Af: Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

132.291

97.231

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020 (bedragen x €1)

M. van Dalen

E.E. Weijenberg

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 - 31/12

N.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.108

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

19.123

N.v.t.

Subtotaal

125.231

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201

Bezoldiging

125.231

-

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

bedragen X € 1

P.P. Moors

Functiegegevens

Interim-griffier

Kalenderjaar

2021

2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

01/01 - 10/02

10/08 -31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

2

5

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

202,75

658

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

199

193

Maxima op basis van normbedragen per maand

48.700

134.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

167.341

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

18.045

58.562

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

76.607

Af: Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

76.607

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18