Paragrafen

Corona/COVID-19

Paragraaf Corona/Covid-19

In 2021 speelde corona nog steeds een grote rol. Er was sprake van een aantal lock-downs waarvan de effecten voelbaar waren voor onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medewerkers.

In deze paragraaf geven we inzicht in de gemaakte corona lasten 2021 en de compensatie die we voor corona ontvangen hebben van het Rijk. We maken onderscheid tussen de gemeentelijke lasten en de uitvoering van de wet Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers (TOZO).  

De compensatie die we van het Rijk ontvingen voor de gemeentelijke lasten is niet gelabeld. Dat houdt in dat niet bestede compensatie niet terugbetaald moet worden. In 2021 ging het om € 568.504. Dit voordeel is onderdeel van het rekeningresultaat.

Lasten en compensatie 2021

Lasten

Compensatie dorpshuizen en overige instellingen

143.811

Toezicht en handhaving

90.582

Jeugd en WMO voorzieningen

80.615

Communicatie

36.567

Overige diverse lasten

47.603

Totaal gemeentelijke lasten

399.178

Compensatie vanuit het Rijk

967.682

Saldo

568.504

Compensatie dorpshuizen en overige instellingen
We ondersteunden culturele voorzieningen zoals musea, dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties en
monumenten, aangezien zij inkomsten misliepen uit kaartverkoop en horeca.

Toezicht en handhaving
Op dit taakveld maakten we kosten voor de inzet van de boa en de vervanging van de
ambtenaar openbare orde en veiligheid vanwege regionale inzet. Daarnaast betaalden we aan ondernemers, commerciële sportorganisaties, sportverenigingen en buurthuizen een vergoeding van € 750,00 voor de verplichte controle op de corona toegangsbewijzen (CTB)

Jeugd en WMO voorzieningen
Om de continuïteit van zorg voor cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo te blijven garanderen, hebben we zorginstellingen gecompenseerd.

Communicatie
We betaalden de extra inzet van een medewerker, extra berichten in het gemeentenieuws en de campagne #datkaninBuren.

Overige diverse lasten
Het gaat hier om diverse kosten, waaronder inrichting van thuiswerkplekken, balieschermen en
desinfectiemiddelen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
De uitvoering van TOZO lag bij de gemeenten. De verstrekte vergoedingen (€ 518.133) werden vergoed door het Rijk. Daarnaast ontvingen we € 40.000 als een bijdrage in de administratieve lasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18