Programma's

2. Fysieke leefomgeving

2. Fysieke leefomgeving

Algemeen

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, zoals verkeer, milieu, duurzaamheid en afval.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Een schone, hele, veilige en toekomstbestendige leefomgeving, waar het prettig leven is.

Externe ontwikkelingen

Plagen en ziektes in de ecologische omgeving
Door de verandering van het klimaat komen ziektes en plagen in de openbare ruimte steeds vaker en heviger voor.

Beleidskaders

1.   Klimaatvisie Buren
2.   Regionale Energie Strategie
3.   Uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit
4.   Beleidskaders zon, wind en laadpalen
5.   Integraal overzicht beheerplannen
6.   Artistieke objecten
7.   Actualisatie meerjaren onderhoudsplan
8.   Begraafplaatsenbeleid
9.   Actualisatie Speeltuinenbeleid
10.   Startnotitie Omgevingswet
11.   Startnotitie Duurzaamheid
12.   Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
13.   Revolverend fonds energiebesparende maatregelen voor verenigingen en stichtingen 2015 - 2024
14.   Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Buren
15.   VAB beleid 2017
16.   Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren
17.   Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Buren
18.   Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Buren  

Risico's

Realisatie duurzaamheid

  • Kosten en dekking

Het is deels nog niet helder wat de benodigde beleidsontwikkeling is, hoeveel dat vraagt aan middelen en hoe die gedekt gaan worden vanuit de rijksbijdrage.

  • Inzet en bemensing

De opgave vraagt inzet en technische kennis en de vraag is of die binnen of buiten de gemeente tijdig beschikbaar is. Veel gemeenten hebben die inzet namelijk te zijner tijd nodig.

  • De realisatie van de duurzaamheidsopgave staat of valt met lokale betrokkenheid.

Die lokale betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties is niet vanzelfsprekend en vraagt aandacht.

Aanschaf grondstoffen
De prijzen van grondstoffen, vooral van olie, veranderen constant. Hierdoor ontstaat het risico van kostenstijgingen.

Lasten & baten

Lasten

12.755.363

19,3 %

Baten

7.063.877

10,3 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18