Jaarrekening

Toelichting op de balans

Balans per 31 december 2021

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2021

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Vaste passiva

Kosten geldleningen /saldo agio en disagio

0

0

Algemene reserve

4.615.734

9.452.520

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

Bestemmingsreserves:

8.868.904

3.440.197

Bijdrage aan activa van derden

0

0

Gerealiseerde resultaat

1.225.368

4.203.481

Totaal immateriële vaste activa

0

0

Totaal eigen vermogen

14.710.006

17.096.198

Investeringen met economisch nut:

18.248.731

21.367.397

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

2.992.834

2.782.794

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding kosten een heffing kan worden geheven

6.473.607

5.728.925

Door derden beklemde middelen (specifieke aanwending)

7.111.175

7.838.059

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:

2.344.008

2.915.651

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.589.877

6.950.402

Totaal materiele vaste activa

27.066.346

30.011.973

Totaal voorzieningen

15.693.886

17.571.255

Kapitaalverstrekkingen aan:

Obligatieleningen

0

0

- deelnemingen

95.687

95.687

Onderhandse leningen van:

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

5.000.000

18.150.000

Leningen aan:

- binnenlandse bedrijven

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- woningbouwcorporaties

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- deelnemingen

0

0

- buitenlandse instellingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Overige langlopende geldleningen u/g

199.222

24.997

Waarborgsommen

70.889

81.339

Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar

0

0

Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr.

5.070.889

18.231.339

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar

0

0

Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar

185.772

41.970

Totaal financiele vaste activa

480.681

162.654

Totaal vaste activa

27.547.027

30.174.627

Totaal vaste passiva

35.474.781

52.898.792

Vlottende activa

Vlottende passiva

Grond- en hulpstoffen

0

0

Kasgeldleningen bij openbare lichamen

0

0

Onderhanden werk: gronden in exploitatie

8.880.730

4.046.475

Overige kasgeldleningen

0

0

Gereed product en handelsgoederen

1.488.961

483.953

Banksaldi

0

0

Vooruitbetalingen

0

0

Overige schulden

4.290.661

4.560.144

Totaal voorraden

10.369.691

4.530.428

Totaal netto-vlottende schulden met rente looptijd < 1 jr

4.290.661

4.560.144

Vorderingen op openbare lichamen

5.929.417

5.098.172

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen

0

0

Overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar

0

0

Rekening-courantverhouding met het Rijk

741.756

18.748.181

Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen

0

0

Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar

0

0

Overige vorderingen

2.767.639

2.283.442

Overige uitzettingen

0

0

Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jr

9.438.812

26.129.795

Kassaldi

3.986

9.013

Banksaldi

453.878

433.307

Totaal liquide middelen

457.864

442.320

Voorschotbedragen door voorfinanciering uitkering met specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van:

- Europese overheidslichamen

0

0

- Europese overheidslichamen

0

0

- het Rijk

0

0

- het Rijk

5.842.581

2.969.823

- overige Nederlandse overheidslichamen

0

0

- overige Nederlandse overheidslichamen

472.908

40.253

Overige nog te ontvangen bedragen en 'vooruit-betaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

778.675

1.546.567

Overige vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen

2.511.137

2.354.725

Totaal overlopende activa

778.675

1.546.567

Totaal overlopende passiva

8.826.626

5.364.801

Totaal vlottende activa

21.045.042

32.649.110

Totaal vlottende passiva

13.117.288

9.924.945

Totaal activa

48.592.069

62.823.737

Totaal passiva

48.592.069

62.823.737

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18