Jaarrekening

Overzicht van incidentele baten en lasten in 2021

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Programma

Baten

Lasten

Saldo

1. Wonen, werken en recreatie

494

1.285

-791

2. Fysieke leefomgeving

717

556

161

3. Sociaal domein

1.508

1.712

-204

4. Sport, cultuur en onderwijs

1.115

372

743

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

145

401

-256

6. Bedrijfsvoering

1.827

285

1.542

Totaal

5.806

4.611

1.195

Bedragen x € 1.000

Structureel saldo

Bedrag 2021

Saldo van baten en lasten voor bestemming

2.212

Mutaties reserves

1.882

Saldo na bestemming

4.094

Waarvan incidentele baten en lasten

1.195

Structureel saldo

2.899

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18