Paragrafen

Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenten werken steeds vaker samen in regionaal verband. Voor kleine gemeenten is de noodzaak om samen te werken vaak groot. Dit komt doordat de complexiteit van gemeentelijke taken toeneemt. Kennisdeling en schaalvoordelen kunnen bijdragen aan efficiënter bestuur en betere dienstverlening.

Een verbonden partij is een samenwerkingsvorm waarbij de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Verbonden partijen kunnen we onderscheiden in gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. We nemen deel aan zeven gemeenschappelijke regelingen en drie vennootschappen. Een gemeenschappelijke regeling (GR) is een publiekrechtelijke constructie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dit is de meest gebruikte vorm voor intergemeentelijke samenwerking in Nederland. Vennootschappen bestaan uit naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV).

Beleid(skaders)

  • Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)
  • Nota verbonden partijen gemeente Buren
  • Regionaal informatieprotocol Rivierenland

Externe ontwikkelingen

Een belangrijk onderdeel van de strategische opgave van de gemeente Buren ‘Samen sterk in de regio’ is het vaststellen van een nieuwe nota verbonden partijen. Doel van deze nota is om als gemeente meer grip te krijgen op de verbonden partijen en specifiek de gemeenschappelijke regelingen. In de tweede helft van 2021 werkten we aan het krijgen van meer zicht op de financiële risico’s van de verbonden partijen. Hieruit ontstond het idee om te gaan werken met zogenaamde toezichtregimes. Dit idee werken we uit in de nieuwe nota 2022. We willen dit in het derde kwartaal van 2022 aan u voorleggen.  

Ambtelijk vonden er in 2021 regionaal gesprekken plaats met de controllers en regiocoördinatoren om tot duidelijke begrotingsrichtlijnen te komen voor de gemeenschappelijke regelingen. Het doel van deze richtlijnen is meer grip op de financiële risico’s. In 2022 geven we verder vorm aan de uniforme begrotingsrichtlijnen.

Eind 2021 stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze wet versterkt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking.

Risico's

We hebben een bestuurlijk en een financieel belang bij alle verbonden partijen. Dat betekent ook dat we te maken kunnen krijgen met bestuurlijke en financiële risico's. Bestuurlijke risico’s gaan over de mate waarin we aangesproken kunnen worden op het functioneren van de verbonden partij. Het financiële risico gaat over de mate waarin de verbonden partij in staat is de eigen risico’s op te kunnen vangen. Als de partij daar niet toe in staat is, ligt het risico bij de deelnemende gemeenten. Voor het in kaart brengen van de financiële risico’s maken we gebruik van de begroting 2022 van de verbonden partijen. De concept jaarrekening 2021 van de verbonden partijen krijgt de gemeente in april 2022. Deze wordt definitief in juni 2022. De bijdragen aan de verbonden partijen in deze paragraaf zijn op basis van onze eigen financiële administratie. We nemen de jaarrekening 2021 van de verbonden partijen mee in de komende begroting van de gemeente Buren. Verderop in deze paragraaf hebben we per verbonden partij het volgende in beeld gebracht:

  • wat de financiële risico’s zijn voor de verbonden partij;
  • of het weerstandvermogen van de verbonden partij voldoende is om eventuele risico’s op te vangen;
  • er aanleiding is om in het risicoprofiel van de gemeente Buren rekening te houden met het financiële risico van de verbonden partij (gekwantificeerd in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’).
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18