Strategische opgaven

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we bereikt?

In 2021 stonden zes strategische opgaven centraal. Er zijn veel stappen gezet op deze onderdelen. Deze opgaven stelde u eerder vast in 2019:

  1. Samen sterk in de regio.
  2. Kerngericht werken
  3. Duurzaamheid
  4. Visie op transformatie sociaal domein
  5. Omgevingswet
  6. Visie op dienstverlening

In hoofdlijnen beschrijven wij de kernactiviteiten van de strategische opgaven voor 2021. Voor een verdieping verwijzen wij u naar de activiteiten in de verschillende programmaonderdelen.

Samen sterk in de regio
In het kader van de strategische opgave ‘Samen sterk in de regio’ startten we eind 2020 met de toekomstoriëntatie van de gemeente Buren. Bureau Berenschot onderzocht daarin welke gemeente wij willen zijn en welke bestuurs- en organisatiekracht hiervoor nodig is. In drie verschillende fasen wordt het toekomstbeeld van Buren beschreven. Het einddoel is om dit toekomstprofiel ook realistisch te maken. In 2021 is de toekomstvisie vastgesteld en heeft de raad bepaald wat er nodig is in de toekomst. Op dit moment formuleert de gemeenteraad haar visie op haar opdrachtgevende rol. In 2022 wordt een begin gemaakt met een gezamenlijk gesprek tussen raad, college en organisatie.

Buren werkt samen in verschillende gemeenschappelijke regelingen. De wens van de gemeenteraad is om meer grip en regie op dit proces te krijgen. Er wordt gewerkt aan afstemming, samenwerking en verdieping van de onderling verbonden partijen. Dit leidt tot nieuwe inhoudelijke afspraken. In 2022 volgt de geplande vernieuwing van de nota verbonden partijen.

Kerngericht werken
De relatie tussen inwoners en de gemeente verandert. Inwoners voelen zich betrokken bij hun kern en buurt en denken mee over hun leefomgeving. Waar voorheen de overheid meer bepalend was, willen inwoners nu meer het heft in eigen handen kunnen nemen. De visie op het kerngericht werken is in 2020 vastgesteld. Kort daarna stelden wij een uitvoeringsplan op waarvan we in 2021 het grootste gedeelte hebben afgerond. We werkten hard aan de profilering van kerngericht werken, van onze kernregisseurs en van de kernwethouders. We hebben de samenwerking tussen de gemeente en de inwoners geïntensiveerd. In 2022 richten we ons op de doorontwikkeling van kerngericht werken.

Duurzaamheid
We willen de gemeente zo inrichten dat deze vanuit economisch, ecologisch en menselijk oogpunt gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig is. In 2021 is de klimaatvisie verder uitgewerkt. Zo zijn er voor grootschalige projecten voor zon en wind de ruimtelijke- en participatiekaders bepaald. Initiatiefnemers van grootschalige projecten storten €1,- per opgewekte MWh in een omgevingsfonds. In dat kader is er gewerkt aan de Stichting omgevingsfonds duurzame energie Buren, die in 2022 wordt opgericht. De gemeenteraad heeft de Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) vastgesteld en werkt nu aan het uitvoeringsplan van de lokale klimaat adaptatie.

Visie op transformatie sociaal domein
Wij zijn gestart met het opzetten van de contouren van het integraal beleidsplan sociaal domein. Halverwege het jaar is het Zero Based Budget (ZBB) project uitgevoerd. Het resultaat is een financiële opgave tot kostenbesparing voor het sociaal domein. Het integraal beleidsplan is daarmee gewijzigd in een programmaplan transformatie sociaal domein (inclusief financiële en beleidsmatige indicatoren waarmee we het sociaal domein monitoren). Het programmaplan is op 25 januari 2022 in de gemeenteraad aan de orde geweest.

Omgevingswet
In de ambtelijke organisatie is er hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Ook is er -samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties- een ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. In verschillende dorpenronden hebben inwoners digitaal kunnen meedenken over hun fysieke leefomgeving. Vanaf 21 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 heeft de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegen en zijn er 130 zienswijzen ingediend. In kwartaal 2 van 2022 zal de gemeenteraad de doelen en de ambities in deze omgevingsvisie vaststellen. Hierna volgt een doorvertaling naar het omgevingsplan, maar ook naar (sectorale) uitvoeringsprogramma’s .

Visie op dienstverlening
Wij willen een klantgerichte gemeente zijn en dat legden we vast in de visie op dienstverlening. We spraken de volgende ambitie af: ‘Inwoners ervaren een persoonlijke, digitale en toegankelijke dienstverlening bij de gemeente Buren’. De gemeenteraad stelde deze op 25 januari 2022 vast. Momenteel zijn wij druk bezig met het opstellen van een uitvoeringsplan waarin wij beschrijven hoe we tot deze ambitie komen. In 2021 hebben we flinke stappen gezet in onze digitale dienstverlening. Hiermee hebben we een basis neergezet voor de uitbreiding van onze digitale dienstverlening om in 2022 dit verder te ontwikkelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18