Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf geeft aan hoe onze financiële positie zich verhoudt tot de risico's die we voorzien. We maken een inschatting van de grootte van de risico’s en brengen in beeld welke ruimte er is om de risico’s te kunnen betalen als ze zich voordoen. Het inschatten van risico’s met als rekenuitkomst de weerstandsratio heeft een subjectief karakter. Dit maakt dat hier vooral een indicatief signaal van uit dient te gaan en geen absolute waarheid.

De paragraaf uit de jaarstukken 2020 is het vertrekpunt voor deze paragraaf, omdat dit laatste bijstelling voor het jaar 2021 is geweest. Wanneer u de jaarstukken 2021 vaststelt, is deze paragraaf de bijstelling op de begroting 2022.

Beleid(skaders)

Eind 2022 wordt de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement aan u aangeboden. In juni 2022 bespraken we de concept nota voor het eerst met de auditcommissie. Naast het actualiseren van kaders en uitgangspunten staat in deze nota het risicomanagementproces centraal. In de nota beschrijven we hoe we dit proces optimaal willen borgen in de ambtelijke organisatie.

Het beleid op het terrein van risicomanagement heeft als het doel:

  • het inzichtelijk maken van en sturen op (financiële) risico’s;
  • het vergroten van het risicobewustzijn;
  • het voorkomen van onaangename (financiële) verrassingen;
  • het aanhouden van voldoende weerstandsvermogen, minimaal ratio 1,0.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18