Algemeen

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Aan de gemeenteraad,

Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeente Buren. Via de jaarstukken leggen we verantwoording af over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. De jaarstukken zijn van belang voor bestuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

Onze jaarstukken bestaan uit de aanbiedingsbrief, de financiële beschouwingen, het jaarverslag en de jaarrekening.

We stonden in 2021 voor veel uitdagingen. Met onder meer de gevolgen van een wereldwijde pandemie. Ondanks dat hebben we met elkaar veel bereikt in het afgelopen jaar. Op alle programma onderdelen is een voordelig saldo gerealiseerd en met elkaar hebben we veel maatschappelijke doelen bereikt voor de Burense samenleving. We werken dagelijks aan de financieel robuuste en zelfstandige gemeente die we willen zijn. Met ruimte voor inwoners en ondernemers. Graag nemen we u mee in een aantal ontwikkelingen.

Coronacrisis
Ook in 2021 heeft de COVID-19 crisis een behoorlijk impact gehad op de samenleving en op de gemeente Buren. Met veel creativiteit, inzet en aanpassingsvermogen hebben we de samenleving én de dienstverlening aan onze inwoners draaiende kunnen houden. Al met al is er veel gevraagd van onze burgers, ondernemers en medewerkers. Hoe langer een crisis duurt, hoe groter de gevolgen ook voor verschillende groepen, zoals onze jeugd en ouderen, kunnen zijn.

Bestuurlijke wissel
Bestuurlijk hebben we op 17 februari 2021 afscheid genomen van burgemeester Jan de Boer. Hij is op 4 maart geïnstalleerd als burgemeester van Den Helder. Met ingang van 9 maart 2021 is Josan Meijers benoemd tot waarnemend burgemeester. In het najaar van 2022 start de zoektocht naar een nieuwe burgemeester.

Sociaal Domein
Op 3 februari 2021 heeft de organisatie u geïnformeerd over het voorlopig resultaat 2020 voor Jeugd en WMO. Aansluitend hebben wij u in de Perspectiefnota gemeld dat de verwachte tekorten op Jeugd en WMO in 2021 ongeveer 4 miljoen euro zouden bedragen. Dit was aanleiding om het geplande integrale beleidsplan Sociaal Domein om te buigen naar het programmaplan Transformatie Sociaal Domein.

Zero Based Budgetting (ZBB)
Aan het begin van het jaar heeft de organisatie het onderzoek gestart naar ombuigingen in de gemeentelijke begroting. Op basis van de ZBB methode heeft het college en de organisatie op een integrale wijze naar haar taken en kosten gekeken en voorstellen voor ombuigingen aan uw raad aangeboden.

U heeft in dit proces de regie genomen. In een raadsbijeenkomst op 23 juni 2021 heeft u als gemeenteraad gekeken naar uw rol in dit ombuigingsproces, zodat u op 26 oktober 2021 uw keuzes voor de ombuigingen hebt kunnen maken. In dit proces hebben college, raad en organisatie goed kunnen samenwerken aan het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting.

Toekomstoriëntatie
De toekomstoriëntatie van de gemeente Buren voor 2040 is gericht op groei en bescheiden bruis. In verschillende bijeenkomsten en fases heeft u nagedacht om dit toekomstprofiel nader uit te werken. Verder vorm en inhoud geven aan de toekomstoriëntatie is een continu proces en vraagt om een zorgvuldige agendering en samenwerking tussen gemeente en provincie. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke opgaven die, in een nieuwe bestuursperiode, gerealiseerd gaan worden. Ook in de nieuwe raadsperiode vraagt de toekomstoriëntatie van de gemeente Buren om een blijvend samenspel tussen college, raad en organisatie.

Uitvoeringsprogramma
Voor ons als college is het goed om ieder jaar stil te staan bij wat wij al hebben bereikt. We hebben hard gewerkt aan de uitvoering van de strategische opgaven. Een nadere uitwerking staat onder het kopje Strategische Opgaven. Zo hebben we het afgelopen jaar stappen mogen zetten met belangrijk dossiers als het ZBB traject, de start van de bouw van de sporthal, duurzaamheid, het Programmaplan Transformatie sociaal domein (inclusief monitor en preventieplan), Visie op Dienstverlening, Toekomstoriëntatie, GVVP en ontwerp Omgevingsvisie. Hier blijven we in 2022 verder aan werken en ontwikkelen.

Saldo jaarrekening 2021
Het resultaat van de jaarrekening is € 4.094.000 positief. In de financiële beschouwingen lichten we het rekeningresultaat en de belangrijkste trends en afwijkingen van het begrote resultaat over 2021 toe. In de financiële overzichten per programma zijn alle significante afwijkingen opgenomen en wordt aangegeven of deze een incidenteel of structureel karakter hebben.

Bestemming van het resultaat 2021
Het positieve resultaat over 2021 wordt mede veroorzaakt doordat een aantal specifieke budgetten voor incidentele projecten niet in 2021 zijn besteed. Dit omdat deze niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Om er voor te kunnen zorgen dat deze projecten alsnog doorgang kunnen vinden, is in de Raad van 26 april besloten tot overheveling van deze budgetten naar het jaar 2022. In de bijlage treft u een overzicht van deze overhevelingen met een totaal bedrag van € 857.000 aan. Daarnaast is per voorstel een format met toelichting vanuit de organisatie toegevoegd.

Ten gevolge van het besluit tot overheveling moet van het totale behaalde resultaat over 2021 ad € 4.094.000 een bedrag van € 857.000 worden bestemd ter dekking van de genoemde voorstellen. Ook wordt een bestemmingsreserve inzake duurzaamheid voorgesteld (€ 122.000). Dit betekent dat aan netto te bestemmen resultaat een bedrag van € 3.115.000 resteert, wat ten gunste van de algemene reserve wordt gebracht.

Ontwikkeling weerstandsvermogen
Per eind 2021 bedroeg de ratio van het weerstandsvermogen een factor van 2,17. Per eind 2020 was dit nog 1,06. Hierop besloot u in juli 2021 het beschikbare weerstandsvermogen op te hogen door drie bestemmingsreserves vrij te laten vallen.

Maurik, 31 mei 2022,

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18