Jaarrekening

Verschillenanalyse financiële rechtmatigheid

Verschillenanalyse financiële rechtmatigheid

Inleiding
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door u zijn vastgesteld. Om de voorgenomen programmadoelstellingen te bereiken geven we geld uit. De uitgaven die we gedurende het jaar doen, moeten binnen de vastgestelde programmakaders blijven.

Bij de rechtmatigheidsbeoordeling van de overschrijdingen maken we gebruik van de volgende categorieën:

  1. Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaand beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend;
  2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid, maar waarvan de accountant vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
  3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten;
  4. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
  5. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid;
  6. Kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen.

Formeel zijn alle overschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen die vallen in de categorieën 4 t/m 6 tellen alleen niet mee in de oordeelsvorming (fouten) van de accountant. Reden hiervan is dat we deze overschrijdingen niet altijd kunnen voorkomen en ze niet in strijd zijn met het vastgestelde beleid. Bijvoorbeeld een kostenstijging als gevolg van meer aanvragen paspoorten.

Bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting
2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

1. Wonen, werk en recreatie

7.510

7.335

174

2. Fysieke leefomgeving

13.151

12.755

396

3. Sociaal domein

25.657

25.581

76

4. Sport, cultuur en onderwijs

4.783

4.644

139

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

5.043

4.873

171

6. Bedrijfsvoering

11.602

10.978

624

Totaal lasten (excl. saldo Jaarstukken en mutaties reserves)

67.746

 66.167

1.579

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2021 geen overschrijdingen van de begrote lasten per programma hebben plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18