Programma's

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

5. Inwoners, bestuur en veiligheid

Algemeen

Omschrijving

Het programma omvat de dienstverlening aan inwoners, de bestuurskracht, het functioneren van de organisatie en integrale veiligheid en crisisbeheersing.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

  1. Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van onze dienstverlening;
  2. Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor ons bestuur en voor de kwalitatief goede besluitvorming;.
  3. Mensen wonen en werken in een omgeving die veilig is en waarin mensen zich ook veilig voelen.

Externe ontwikkelingen

Niet alle vormen van criminaliteit zijn zichtbaar. Er zijn vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit waar slechts mondjesmaat zicht op bestaat of over wordt gesproken. Het gaat hierbij om de productie van en handel in cocaïne en synthetische drugs en fraude. Inwoners/bedrijven dragen (soms onbewust) hieraan bij door bijvoorbeeld een pand te verhuren aan een malafide huurder. Deze ontwikkeling werken wij uit in activiteit 5.4.1 Uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Samen voor veiligheid.

Beleidskaders

1.   Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Samen voor veiligheid
2.   Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
3.   Regionaal crisisprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
4.   Nota Verbonden Partijen
5.   Toekomstvisie 2030
6.   Coalitieakkoord
7.   Bestuurlijke richting Buren
8.   Controleverordening (ex. artikel 213 Gemeentewet)
9.   Collegeonderzoek (ex. artikel 213a Gemeentewet)
10.   Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Buren
11.   Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Buren
12.   Verordening elektronische kennisgeving Buren
13.   Archiefverordening
14.   Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Buren
15.   Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Buren
16.   Preventie- en handhavingsplan gemeente Buren 2017-2020 voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet
17.   Verordening onderscheidingen gemeente Buren
18.   Verordening winkeltijden Buren
19.   Klachtenregeling Buren
20.   Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 gemeente Buren
21.   Reglement van orde gemeenteraad Buren
22.   Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020 Buren
23.   Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren
24.   Inspraak- en participatieverordening Buren
25.   Verordening collegeonderzoek van de gemeente Buren
26.   Verordening commissie bezwaarschriften
27.   Verordening externe klachtbehandeling (ombudscommissie)
28.   Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie
29.   Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Risico's

Wij voorzagen in 2021 geen risico’s op het gebied van Dienstverlening.

Lasten & baten

Lasten

4.872.802

7,4 %

Baten

562.181

0,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18