Paragrafen

Lokale Heffingen

Lokale Heffingen

Inleiding

De opbrengsten uit de lokale heffingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van onze gemeente. Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen van de verschillende heffingen. De heffingen bestaan uit algemene heffingen en bestemmingsheffingen (retributies). De opbrengsten van de algemene heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Onder de algemene heffingen verstaan we onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting (vanaf 2022 verblijfsbelasting). Bij bestemmingsheffingen en retributies, is sprake van een samenhang tussen de opbrengst en bepaalde aanwijsbare kosten of tegenprestaties. Onder bestemmingsheffingen en retributies verstaan we de afvalstoffenheffing, rioolheffing of leges.

In de Gemeentewet en enkele bijzondere wetten, zoals de Wet milieubeheer, staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. Wij benutten een groot deel van de toegestane belastingsoorten. U besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen door het vaststellen van een verordening. Voor elke heffing stelt u een afzonderlijke verordening vast.

Beleid(skaders)

U stelt de verordeningen vast voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen. In deze verordeningen is ook opgenomen of kwijtschelding mogelijk is. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2021 golden de volgende uitgangspunten:

  • De afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten en leges mogen wettelijk gezien maximaal 100% kostendekkend zijn. Concreet betekent dit dat de geraamde baten van deze belastingen niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die hiermee verband houden. Wij voldoen hieraan. Bij sommige heffingen, zoals lijkbezorgingsrechten, zien wij af van volledige kostendekking;
  • Het te hanteren inflatiepercentage voor 2021 is 1,7% (raming CPB);
  • De kosten die wij maken voor heffing en invordering van de belastingen en rechten worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend naar de bestemmingsheffingen, zoals rioolheffing en naar één verzamelpost voor de algemene heffingen. Deze verdeelsleutel is een zo goed mogelijke inschatting. Omdat het gros van de werkzaamheden niet specifiek aan één enkele belastingsoort is toe te rekenen, is een meer specifieke inschatting niet te maken;

In september 2020 hebben wij de notitie Belastingen 2021 besproken. In deze notitie hebben we alle mogelijke gemeentelijke belastingen op een rijtje gezet. Hierin gaven we aan welke mogelijkheden er zijn om deze belastingen in te voeren of uit te breiden. Onze conclusie op basis hiervan was dat we geen nieuwe heffingen in gaan voeren. We hebben afgesproken de arbeidsmigranten in de toeristenbelasting te betrekken. In juni 2021 vond er een onderzoek plaats naar arbeidsmigranten in onze gemeente. Wij hebben het aangifteformulier in december 2021 verzonden. Een andere actie die wij hebben uitgevoerd, is een onderzoek naar de kostendekkendheid van de rioolheffing. We hopen de resultaten van dit onderzoek in de programmabegroting 2022 te kunnen verwerken. In 2022 gaan wij het forfait van de toeristenbelasting actualiseren.

Externe o ntwikkelingen

Met ingang van 2022 mogen wij geen precariobelasting meer heffen. In 2022 heffen we verblijfsbelasting in plaats van toeristenbelasting. Bij de andere belastingen en leges is geen sprake van externe ontwikkelingen.

Risico's

Er zijn geen risico's te melden.

Conclusie

Er zijn betreffende de lokale heffingen geen bijzonderheden te melden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18