Bijlagen

Overhevelingen budgetten naar 2022

Overhevelingen budgetten naar 2022

Totaaloverzicht aanvragen overheveling budget van 2021 naar 2022

Nr.

Taakveld

Project

Over te hevelen bedrag €

01

8.1 ruimtelijke ordening

Achterstanden ruimtelijke plannen

€ 70.000

02

2.1 Verkeer en vervoer

Inhuur budget glasvezel

€ 74.000

03

2.1 Verkeer en vervoer

Laadpalen

€ 15.000

04

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

Woonrijp maken woningbouwkavel Zoelmond

€ 18.000

05

0.4 Overhead

Route van verduurzamen gemeentelijke panden

€ 34.306

06

7.4 Milieu(beheer)

Strategische opgave Duurzaamheid

€ 156.000

07

3.1 Economische ontwikkeling

Accountplan n.a.v. visie op economie

€ 27.500

08

3.4 Economische promotie

Recreatie en toerisme (voetveer, nog recreatie en toerisme en koepelvisie Buren)

€ 60.000

09

5.2 Sportaccommodaties

Zakelijk recht van opstal voor hoofdkunstgrasveld vv BZS

€ 10.000

10

5.2 Sportaccommodaties

Voorbereidingskosten sporthal Lignum

€ 98.801

11

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Verschuiving aanpak dakloosheid

€ 46.000

12

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Incidenteel transformatiebudget sociaal domein

€ 65.000

13

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Invoering wet inburgering

€ 46.946

14

Dienstverlening

Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening

€ 115.000

15

0.4 Overhead

Trainingen omgaan met emotie en agressie

€ 20.000

Totaal

€ 856.553

Gehanteerde uitgangspunten bij toetsing voorstellen tot overheveling budget naar het volgende jaar:

  1. Alleen overschotten op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten (dus specifieke projecten) kunnen worden overgeheveld naar 2022.
  2. Een overschot mag maximaal twee maal worden overgeheveld.
  3. Het project moet nog niet zijn afgerond.
  4. De overheveling moet betrekking hebben op het niet-afgeronde project (geen nieuw beleid).
  5. Voor overheveling budget wordt een minimum van € 10.000 gehanteerd.
  6. De aanvraag is voorzien van een onderbouwing:
    • De reden dat het project nog niet is afgerond.
    • Een uitleg wat wordt overgeheveld.

01 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 70.000
Wonen, werk en recreatie
Ruimte

8.1 ruimtelijke ordening
68100105/4380551

Onderwerp:

Externe adviezen ruimtelijke plannen

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Er is een achterstand bij het afhandelen van principeverzoeken ruimtelijke ontwikkeling en het beoordelen van ruimtelijke plannen. Deze achterstand is voor een deel ingehaald in 2021, maar door personele knelpunten (moeilijk personeel te vinden) is nog niet alles gerealiseerd. We hebben een extern bureau (Ruimtemeesters) ingehuurd om principeverzoeken af te handelen. De resultaten en voortgang zijn in 2021 goed geweest. Daarom willen we de inzet van het bureau in 2022 continueren. Vanaf 2022 is het beschikbare budget maar € 20.750 wat onvoldoende is om de achterstand weg te werken.  

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Er blijven achterstanden bestaan bij het afhandelen en beoordelen van principeverzoeken en ruimtelijke plannen.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

02 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 74.000
Fysieke leefomgeving
Ruimte

2.1 Verkeer en vervoer
62100505.4351005 (nutsvoorzieningen, inhuur projecten)

Onderwerp:

Inhuur budget glasvezel

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

In de primitieve begroting 2021 is een budget voor inhuur van een toezichthouder op glasvezelprojecten beschikbaar van € 85.000. Omdat er in 2021 bijna geen projecten waren is er maar beperkt uitgegeven. Het restant is nodig in 2022 omdat er in 2022 geen budget beschikbaar is en er wel glasvezelprojecten worden uitgevoerd.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Budgetaanvraag in 2022

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

03 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 15.000
Fysieke leefomgeving
Ruimte

2.1 Verkeer en vervoer
62100630/4380999 (Laadpalen/overige goederen en diensten)

Onderwerp:

Laadpalen

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Het geld om laadpalen te plaatsen is nog in 2022 nodig. Eerst is de aanbesteding geweest en nu kunnen de klassieke laadlantaarnpalen aangeschaft worden en geplaatst. Dit om vooruitlopend op de provinciale aanbesteding laadgelegenheden aan te bieden aan de inwoners zoals in beleid en visie is opgenomen. De afspraken voor de klassieke laadpalen zijn al gemaakt en worden begin 2022 geëffectueerd.

Ook moeten voor de provinciale aanbesteding plankaarten opgesteld worden waar kosten voor gemaakt worden. Deze plankaarten zijn niet in 2021 beschikbaar gesteld zoals de provinciale planning was maar begin 2022.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Het te overhevelen bedrag is nodig om de start te maken. Het structurele budget in 2022 is voor onderhoud, kosten provinciale aanbesteding en dergelijke en daar voor nodig. Structurele budget is ontoereikend om de palen te plaatsen.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

04 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 18.000
Wonen, werken en recreatie
Ruimte

0.3 Beheer ov. gebouwen/gronden
60300205/4380356

Onderwerp:

Woonrijp maken woningbouwkavel Zoelmond

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Er is € 18.000 begroot voor het woonrijp maken van de verkochte woningbouwkavel in Zoelmond. De woning wordt begin 2022 opgeleverd. De oorspronkelijke planning van de kopers van de bouwkavel was om de woning eerder te realiseren. Dit is om diverse redenen niet gelukt. De uitvoering van het woonrijp maken kan worden gestart zodra de woning gereed is. Onder woonrijp maken wordt in dit geval verstaan: diverse grondwerkzaamheden, het verleggen van het trottoir, de aanleg van een parkeerplaats en een straatkolk en het realiseren van een fysieke aansluiting tussen de bouwkavel en de openbare ruimte.  

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Overschrijding in 2022 van € 18.000

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

05 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 34.306
Sport, cultuur en onderwijs
Ruimte

0.4 Overhead
60408165/4351005

Onderwerp:

Route van verduurzamen gemeentelijke panden

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Het opstellen van de route verduurzamen hangt onder andere samen met het accommodatiebeleid. Dit beleid is door omstandigheden niet gereed gekomen in 2021. Daarnaast zijn er in het ZBB traject (november 2021) besluiten genomen ten aanzien van het wel- of niet afstoten van vastgoed. Hierdoor kan pas in 2022 de route verder uitgewerkt worden.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Budgetaanvraag in 2022 voor het opstellen van de route.
Nadat duidelijk is wat nodig is voor het verduurzamen van de gemeentelijke panden komt hiervoor een aparte budgetaanvraag.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

06 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 156.000
Fysieke leefomgeving
Ruimte

7.4 Milieu(beheer)
Het betreft de kostenplaatsen duurzaamheid onder 7.4  zoals 67400140 Warmte transitie, 67400135 Circulaire economie, 67400130 Duurzaamheid en milieu, 67400125 Klimaat adaptatie, 6740120 Energie en 67400110 Milieujaarprogramma)

Onderwerp:

Overhevelingen voor de strategische opgave Duurzaamheid

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Het budget voor de strategische opgave  kenmerkt zich door een beperkt structureel budget en hoge ambities qua uitvoering voor de diverse opgaven. Voor 2023 zullen een aantal voorstellen nieuw beleid gedaan worden voor de meer structurele dekking. Met de overheveling van € 156.000,-  kan incidenteel voorzien worden in aanvullende inzet voor de ontwikkeling van beleidsvoorstellen en eerste uitvoeringswerkzaamheden. Dit in plaats van een anders noodzakelijk incidentele middelen vraag bij Burap of raadsvoorstellen.

Concreet gaat het om:

Incidenteel 2022 Projecten en div:

1. Pilotproject warmte Zoelmond

35.000

2. Communicatie en participatie. Het betreft communicatie en participatie als werkbudget voor campagnes, participatietrajecten, duurzaamheidsmarkt, nieuwsbrief en een eventuele tegemoetkoming voor bijdragen aan vrijwilligers of inwonersgroepen. Dit laatste als stimulans voor participatie.

10.000

Incidenteel 2022 Externe ondersteuning

1. Externe algemene inzet voor beleidsontwikkeling en dan met name begeleiding van verduurzamen monumenten, het oprichten van de stichting omgevingsfonds en andere uitvoeringselementen.  

66.000

2. Externe ondersteuning voor de ontwikkeling van beleidsplannen energiearmoede waarvan het belang ook door de raad is aangegeven. Dit gedurende een periode van 5 maanden(5*4*36*55) met wat aanvullende uitvoeringskosten.

45.000

Totaal

156.000

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

De effecten zouden zijn:
-  noodzakelijke incidentele budgetaanvragen gedurende het jaar bij Burap of raadsvoorstellen.
- Er zijn verplichtingen aangegaan in verband met continuïteit van de ontwikkelingen
- Projecten worden niet gerealiseerd.
- Beleidsontwikkelingen of uitvoering komt niet tot stand en beleidsambities worden niet gerealiseerd.

Toelichting Financiën

 Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

07 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 27.500
Wonen, werk en recreatie
Ruimte

3.1 Economische ontwikkeling
63100105/4380999

Onderwerp:

Accountplan n.a.v. visie op economie

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

De Nota Economie is opgesteld, maar deze moet nog verder uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan (accountplan) voor het team Economie. Dit is niet in 2021 gebeurd, omdat de Nota Economie vertraagd is vastgesteld in de raad. September 2021 is de Nota vastgesteld, waarna we als team aan de slag is gegaan met de economische invulling van de Visie Recreatie en Toerisme. Vanaf december 2021 ondersteunt Stichting CLOK het team, waardoor we nu extra capaciteit hebben om in het eerste kwartaal van 2022 het Accountplan Economie uit te werken.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Er is wel een visie op Economie, maar er kunnen n.a.v. de visie geen maatregelen worden uitgevoerd.

 

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

08 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 60.000
Wonen, werk en recreatie
Ruimte

3.4 Economische promotie
63100105/4380999
63100105/4380551

Onderwerp:

Recreatie en toerisme (voetveer, nota recreatie en toerisme en koepelvisie Buren)

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Voor het voetveer is een voorlopige factuur over 2021 ontvangen. Door verduurzaming van het veer is er € 13.725 bij de begroting 2021 incidenteel extra opgenomen om de extra kosten van verduurzaming te kunnen dekken. Uiterwaarde stuurt nog een aanvullende rekening over 2021 nadat duidelijk is welke bijdrage van derden zij nog meer ontvangen.

De nota en koepelvisie zijn niet in 2021 opgesteld in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. In 2021 zijn we aan de slag gegaan met de economische invulling van de Visie Recreatie en Toerisme, aan de hand van een aantal themabijeenkomsten met ondernemers (digitaal). Het economische deel van de visie wordt gekoppeld een aan gebiedsgerichte uitwerking met de ruimtelijke randvoorwaarden voor Eiland van Maurik (1), Stad Buren (2) en het Buitengebied en recreatieplassen (3). Bij de gebiedsbijeenkomsten is de insteek een interactieve, fysieke bijeenkomst. Tijdens deze sessies willen we namelijk in gesprek met ondernemers, bewoners en belangenorganisaties. Daarom hebben we ervoor gekozen de gebiedsbijeenkomsten uit te stellen en te organiseren wanneer dit weer mogelijk is. Dit wordt na de verkiezingen in 2022.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Toezegging aan Uiterwaarde kan niet worden nagekomen.

Er komen geen visie recreatie en toerisme en koepelvisie Buren. Hiermee voldoen we niet aan de wensen van de gemeenteraad voor het opstellen van beide documenten. Daarnaast kunnen n.a.v. de visie dan geen maatregelen worden uitgevoerd gericht op recreatie en toerisme.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

09 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 10.000,-
Sport, cultuur en onderwijs
Ruimte

5.2 Sportaccommodaties
Oude kostenplaats 2021: 65200510 / 4380358
nieuwe kostenplaats 2022: 65200105 / 4380358

Onderwerp:

Zakelijk recht van opstal voor hoofdkunstgrasveld voetbalvereniging BZS

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Er is € 10.000 begroot voor de kosten die verband houden met de vestiging van een zakelijk recht van opstal voor het hoofdkunstgrasveld van voetbalvereniging BZS in Beusichem. Te denken valt aan notariskosten, kadastrale kosten en overdrachtsbelasting.
De vestiging van dit zakelijk recht van opstal kon niet in 2021 worden afgerond vanwege de Corona-maatregelen en een bestuurswisseling (voorzitter) bij BZS.
Het vereiste instemmingbesluit van de Algemene Ledenvergadering van BZS is genomen op 10 januari 2022. De notaris zal een en ander definitief afronden in het eerste kwartaal van 2022.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Overschrijding in 2022 van € 10.000

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

10 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 98.801
Sport, cultuur en onderwijs
Ruimte

5.2 Sportaccommodaties
Sporthal Lignum in Maurik 65200505

Onderwerp:

Voorbereidingskosten Sporthal Lignum

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

De voorbereidingskosten zijn beschikbaar gesteld door de raad om de sporthal te kunnen realiseren. Het project loopt door tot in ieder geval de oplevering in augustus 2022. Zolang is ook projectleiding nodig.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Overschrijding in 2022.
Bouw van de sporthal zou stopgezet moeten worden omdat er geen budget is voor projectleiding. Dit is niet realistisch omdat het door de Raad beschikbaar is gesteld voor de projectperiode en niet alleen voor 2021.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

11 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 46.000
3. Sociaal domein
Sociaal domein

6.81 Geëscaleerde zorg 18+
66810510 Maatschappelijke opvang & beschermd wonen

Onderwerp:

Verschuiving aanpak dakloosheid

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Met het budget moet de doelgroep in beeld worden gebracht en aandachtspunten en mogelijke knelpunten in de toekomst .als het gaat om de aanpak van dakloosheid. In 2026 worden we als gemeente financieel verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid. Tot die tijd is dat de centrumgemeente Nijmegen. Het budget voor de overgang van verantwoordelijkheid is alleen in de 2020 en 2021 door het rijk beschikbaar gesteld. Aangezien dit traject nog niet is afgerond hevelen we het over.
De projectleider dak- en thuisloosheid is een aantal maanden later gestart dan verondersteld. Hierdoor is dit jaar nog minder budget besteed dan voorzien.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Dan kunnen we niet verder met het opstellen van een plan en het regelen van de overgang van de verantwoordelijkheid voor dak- en thuisloosheid tussen Nijmegen en Buren.
De projectleider is aangesteld op basis van het beschikbaar gestelde budget en het is op basis van gedane toezeggingen niet mogelijk dit project nu te stoppen. Er bestaat een relatie met het collegevoorstel over de Evaluatie van het Beleidsplan Samen Dichtbij.
Hierin staan kaders beschreven voor Beschermd Wonen, de Maatschappelijke Opvang en de sluitende aanpak verwarde personen. Aan de hand van deze kaders is vorig jaar het regioplan geschreven. De DVO gaat over de uitvoeringsafspraken met betrekking tot dit regioplan.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling; vorig jaar voor het eerst overgeheveld via de reserve sociaal domein.

12 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 65.000
3. Sociaal domein
Sociaal domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
66720160 innovatiebudget (4380389)

Onderwerp:

Incidenteel transformatiebudget sociaal domein

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

In het coalitieakkoord is een bedrag opgenomen voor de transformatie van het sociaal domein. Dit budget is opgenomen om de transformatie uit te kunnen voeren. Hierbij moet gedacht worden aan kosten voor opleiding, training en bijvoorbeeld aanschaf van software. Het grootste gedeelte van dit budget is in 2020 en 2021 uitgegeven. Door het ZBB-traject is uitvoer van het oorspronkelijke transformatieproces bijgesteld. Hierdoor zijn de beschikbare budgetten herschikt, waardoor nog niet alles is uitgegeven. Voor het nog beschikbare budget is vanaf 2022 een inhuurverplichting aangegaan, waarvoor dit budget ingezet wordt.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Als het budget niet overgeheveld wordt kan het transformatieplan zoals het er nu ligt niet volledig doorgaan. Het transformatieplan zal dan herzien moeten worden.  

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

13 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 46.946
3. Sociaal domein
Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
66100605 Nieuwkomers

Onderwerp:

Uitvoering wet inburgering

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe wet inburgering ingegaan. Deze voeren wij samen uit met de andere gemeentes in de regio Rivierenland. De uitvoer vindt plaats binnen de budgetten die we vanuit het rijk hiervoor krijgen. De kosten lopen echter niet in hetzelfde jaar als de inkomsten, hierdoor is het nodig om een deel van het beschikbare budget uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

We kunnen niet (volledig) voldoen aan de verplichtingen die we al (in regionaal verband) zijn aangegaan.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

14 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 115.000
Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening
Dienstverlening

-
66100370 / 4380389 Kerngericht Werken / overige uitbesteden werkzaamheden

Onderwerp:

Uitvoeringsplan Visie op Dienstverlening

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

In de eerste helft van 2021 hadden wij in de planning voor het einde van het jaar de visie op Dienstverlening en het bijbehorende uitvoeringsplan vast te stellen. Vlak voor de zomer werden wij in de gemeente Buren genoodzaakt een Zero Based Budgetting traject op te starten om te zorgen voor een gezonde financiële toekomst van onze gemeente. Dit ingrijpende traject heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk druk op de planning van de visie op Dienstverlening gezet. Het is ons daardoor ambtelijk niet gelukt de visie op tijd af te ronden. Daarnaast was de impact van het ZBB-traject dusdanig groot dat ook de politieke planning flink onder druk is komen te staan. In oktober/november van dit jaar is de bestuurlijke planning aangepast, waardoor het onhaalbaar werd om de visie op dienstverlening in 2021 vast te stellen. Zowel de visie als de uitvoeringsplannen zullen daarom pas in Q1 en Q2 2022 ter besluitvorming aangeboden kunnen worden. De visie op Dienstverlening ligt op 25 januari 2022 ter besluitvorming in de raad. Na vaststelling van de visie volgt het uitvoeringsplan. Het budget is bedoeld voor het opstellen van het uitvoeringsplan en voor de uitvoering van de visie op Dienstverlening.

De raad heeft voor 2021 incidenteel €115.000 aan middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de visie op dienstverlening. Echter beginnen wij dus in 2022 met het opstellen van het uitvoeringsplan en de uitvoering daarvan. Het overhevelen van het budget is noodzakelijk om te komen tot uitvoering van de visie op dienstverlening.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Zonder dit budget komt er geen uitvoeringsplan Dienstverlening en kunnen wij onze dienstverlening niet ontwikkelen. De ambities gesteld in de Visie op Dienstverlening worden dan niet gehaald.

Toelichting Financiën.

Voldoet aan alle voorwaarden voor overheveling.

15 Aanvraag:

Overhevelen budget naar het volgende jaar:

Over te hevelen bedrag
Programma
Domein

Taakveld + nummer
Kostenplaats + nummer

€ 20.000,-
Paragraaf bedrijfsvoering
team Staf

0.4 Overhead HR, Arbo en Preventie
60405005, 4380552

Onderwerp:

Trainingen omgaan met emotie en agressie

Motivatie voor overheveling (inclusief toelichting reden van niet-afronden en uitleg wat wordt overgeheveld):

Gemeente Buren kent een protocol omgaan met agressie. Er ligt een verplichting vanuit de Arbowet om medewerkers (met o.a. klantcontacten) te trainen in het omgaan met agressie.
In 2021 is dit protocol opnieuw tegen het licht gehouden. De inzichten nu zijn net anders: emotie mag, agressie nooit. We willen ook een andere manier van trainen: niet eens in de twee jaar een goede vuurwerkshow, maar langere leerlijnen, gespecificeerd naar de verschillende doelgroepen, waarbij eventueel per kwartaal aandacht besteed wordt aan omgaan met emotie en agressie in de dagelijkse praktijk. Zo wordt continu trainen meer geïntegreerd in de praktijk en zijn (ook nieuwe en ingehuurde) medewerkers beter op de hoogte van het herkennen van emotie of agressie en kunnen zij beter hierop handelen.
We willen met e-learnings werken waarbij de theorie van het protocol wat in Buren geldt, wordt uitgelegd.
Daarnaast willen we eerst een goede aftrap doen, waarbij we o.a. met een app gaan werken om collega’s te alarmeren bij incidenten.
Daar hebben we eenmalig meer geld voor nodig. We willen zo veel mogelijk fysiek trainen, vandaar dat we niet in 2021 zijn gestart.

Effecten  wanneer budget NIET in het volgende jaar beschikbaar is:

Medewerkers zijn al een lange tijd niet getraind en weten niet hoe zij moeten handelen bij emoties of agressie. Gemeente Buren is hier als werkgever verantwoordelijk voor. Het gaat om de veiligheid van medewerkers.
We voldoen nu niet aan de Arbowet (t.a.v. de Risico Inventarisatie en –Evaluatie).

Toelichting Financiën.

Er is structureel geld beschikbaar op dit budget. De introductie en de e-learnings zorgen ervoor dat het budget voor 2022 niet toereikend is. Zonder overheveling zal het budget in 2022 worden overschreden en zonder deze uitvoering voldoen we niet aan de eisen van de arbowet. Verzoek voldoet aan alle overige voorwaarden tot overheveling.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18