Programma's

1. Wonen, werk en recreatie

1. Wonen, werk en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma omvat de beleidsvelden wonen, bedrijvigheid, werkgelegenheid, recreatie en toerisme.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

Het zijn van een aantrekkelijke levendige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Externe ontwikkelingen

Gasloos wonen
Het is de ambitie van het klimaatakkoord dat er in 2050 geen gebruik gemaakt wordt van fossiele energie. Dat geldt ook voor de energiebehoefte vanuit wonen (warmte, koken etc.).
(Zie programma 2 - Wat doen we? Activiteit 2.3.1 Vaststellen warmtevisie).

Huisvesting arbeidskrachten
Er is steeds meer aandacht voor de gezonde en veilige huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Daarbij neemt de roep om landelijke richtlijnen voor de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten toe. In de Regio Rivierenland zijn de eerste overleggen hierover georganiseerd en loopt er een traject om oplossingen voor de huisvesting te vinden.

Stikstof
De stikstofproblematiek zorgt voor een beperking van de ontwikkeling waardoor stikstofdepositie ontstaat. De urgentie om maatregelen te treffen om de stikstofdepositie te beperken en natuurherstel in te zetten is groot. Projecten, initiatieven en plannen kunnen, wanneer deze een negatief effect hebben op Natura2000 gebieden, pas doorgaan wanneer er compensatie is. Deze compensatie kan bereikt worden door maatregelen te treffen. De te nemen maatregelen hebben invloed op verschillende sectoren binnen onze gemeente. Landelijk is er een contourennota opgesteld en de Provincies komen met een gebiedsgerichte uitwerking: het gebiedsplan wordt verwacht in 2023.

Bouwen in alle kernen
In 2021 heeft de gemeenteraad het woningprogramma vastgesteld. Op basis hiervan (1400 woningen) gaan we in al onze kernen bouwen. De gemeenteraad heeft besloten geen actief grondbeleid in te zetten maar het over te laten aan de markt. Veel gronden voor woningbouwlocaties zijn ook niet in eigendom van de gemeente. Door het college zijn prioriteiten gesteld voor de woningbouw zodat we onze doelen uit het woningprogramma voorrang geven. Op deze locaties zijn en worden de projectleiders als eerste ingezet. Echter we blijven hier afhankelijk van de eigenaren van de gronden en de projectontwikkelaars. Maar ook het tekort aan bouwvakkers en materialen vormt een risico om snel te kunnen bouwen.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is een nieuwe wet die gelijk met de Omgevingswet in 2022/2023 in werking treedt. Dit brengt een verandering in de werkwijze bij de ODR en onze gemeente in de vergunningverlening. In eerste instantie alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals eensgezinswoningen. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. De eerste ervaringen bij pilots in 2021 waren positief.

Kwaliteitsborging voor het bouwen is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van het bouwplan, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Ze doen dat op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De kans bestaat dat onze gemeente/ODR het toezicht wel of niet anders moet organiseren op de bouw en de omgevingsveiligheid.

Beleidskaders

1.   Regionaal programma werklocaties 2020-2024
2.   Verordening blijverslening gemeente Buren
3.   Woningprogramma 2020-2030
4.   Nota Kostenverhaal 2020
5.   Erfgoedverordening 2021
6.   Samen Dichtbij
7.   Nota Grondbeleid
8.   Bouwverordening gemeente Buren 2013
9.   Exploitatieverordening gemeente Buren 2005
10.   Welstandsnota 2021
11.   Meerjaren prestatie afspraken

Risico's

Stikstof
De verscherping van de eisen over stikstofdepositie (de neerslag van stikstof op natuurgebieden) kan ertoe leiden dat ontwikkelingen in onze gemeente niet mogelijk zijn of worden beperkt.

Afhankelijkheid derde partijen
Voor het uitvoeren van ons woonbeleid zijn we onder andere afhankelijk van corporaties voor de bouw van huurwoningen en van ontwikkelende partijen voor de bouw van koopwoningen. Waar het gaat om wonen en zorg zijn we afhankelijk van de bereidheid van zorgpartijen om te investeren in voorzieningen in onze gemeente.

Lasten & baten

Lasten

7.335.431

11,1 %

Baten

5.314.769

7,8 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18