Jaarrekening

Overzicht baten en lasten op taakveld

Overzicht baten en lasten op taakveld

Bedragen x € 1.000

Rekening
2020

Begroting
2021
primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Baten

65.729

62.409

65.842

68.379

2.536

Programma 1. Wonen, werk en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.034

1.624

1.624

2.520

897

3.4 Economische promotie

249

240

240

305

65

8.1 Ruimtelijke Ordening

254

211

211

224

14

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

29

796

796

145

-652

8.3 Wonen en bouwen

1.016

1.155

1.312

2.121

809

Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie

3.583

4.025

4.182

5.315

1.132

Programma 2. Fysieke leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

1.339

226

226

151

-75

2.2 Parkeren

0

1

1

0

-1

2.5 Openbaar vervoer

17

17

17

17

0

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

45

30

30

67

37

7.2 Riolering

2.851

3.186

3.186

3.101

-85

7.3 Afval

2.522

2.982

2.982

3.169

187

7.4 Milieu(beheer)

0

5

5

50

45

7.5 Begraafplaatsen

404

418

418

510

92

Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving

7.177

6.864

6.864

7.064

200

Programma 3. Sociaal domein

1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR03

0

0

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15

0

0

35

35

6.2 Wijkteams

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

7.336

4.541

4.587

4.859

272

6.4 Begeleide participatie

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

97

0

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

15

15

3

-11

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

207

295

295

203

-91

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

36

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

102

0

0

15

15

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

0

0

20

30

10

Totaal programma 3. Sociaal domein

7.794

4.851

4.917

5.146

229

Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

733

147

797

951

153

4.2 Onderwijshuisvesting

69

51

95

121

26

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

521

570

570

568

-2

5.1 Sportbeleid en activering

24

0

85

85

0

5.2 Sportaccommodaties

53

1

1

1

0

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

0

0

0

5

5

5.4 Musea

2

2

2

1

0

5.5 Cultureel erfgoed

75

84

84

77

-7

5.6 Media

10

0

8

15

7

Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs

1.486

855

1.642

1.824

182

Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

329

99

99

121

22

1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR05

0

20

20

27

7

0.2 Burgerzaken

280

335

335

327

-8

1.2 Openbare orde en veiligheid

19

44

25

87

62

Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid

629

499

480

562

82

Programma 6. Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

1.338

1.077

1.129

1.205

75

0.5 Treasury

37

67

67

59

-8

0.61 OZB Woningen

4.804

5.100

5.195

5.385

190

0.62 OZB niet-woningen

2.100

2.114

2.114

2.212

97

0.64 Belastingen overig

1.542

1.417

1.526

1.529

2

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

35.164

35.539

37.323

37.595

272

0.8 Overige baten en lasten

74

0

403

484

81

Totaal programma 6. Bedrijfsvoering

45.060

45.315

47.758

48.468

711

Bedragen x € 1.000

Rekening
2020

Begroting
2021
primitief

Begroting 2021 na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Lasten

67.322

62.991

67.746

66.167

1.579

Programma 1. Wonen, werk en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

185

132

139

102

37

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.944

1.635

1.635

2.520

-885

3.4 Economische promotie

110

124

163

112

51

8.1 Ruimtelijke Ordening

1.482

1.707

1.817

1.449

368

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

63

836

836

66

770

8.3 Wonen en bouwen

2.875

2.778

2.920

3.086

-167

Totaal programma 1. Wonen, werk en recreatie

6.660

7.211

7.510

7.335

174

Programma 2. Fysieke leefomgeving

2.1 Verkeer en vervoer

5.070

4.689

4.728

4.630

98

2.2 Parkeren

0

23

23

22

1

2.5 Openbaar vervoer

6

23

9

9

0

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

2.466

2.066

2.080

1.890

191

7.2 Riolering

2.561

2.784

2.784

2.765

19

7.3 Afval

2.641

2.631

2.431

2.579

-149

7.4 Milieu(beheer)

242

591

621

387

233

7.5 Begraafplaatsen

398

476

476

473

3

Totaal programma 2. Fysieke leefomgeving

13.383

13.281

13.151

12.755

396

Programma 3. Sociaal domein

1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR03

0

0

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.769

1.874

2.052

1.949

102

6.2 Wijkteams

968

561

561

555

6

6.3 Inkomensregelingen

6.960

5.449

5.108

5.410

-301

6.4 Begeleide participatie

2.549

2.516

2.079

2.109

-30

6.5 Arbeidsparticipatie

475

420

420

342

78

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

610

693

1.178

1.154

24

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.079

2.891

3.391

3.761

-370

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.834

5.610

8.482

8.131

351

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

361

440

490

407

83

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

564

430

545

509

37

7.1 Volksgezondheid

1.151

1.331

1.351

1.254

96

Totaal programma 3. Sociaal domein

26.320

22.215

25.657

25.581

76

Programma 4. Sport, cultuur en onderwijs

0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden

875

701

891

960

-69

4.2 Onderwijshuisvesting

1.501

979

910

997

-87

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.417

1.478

1.477

1.437

40

5.1 Sportbeleid en activering

37

2

87

94

-7

5.2 Sportaccommodaties

262

264

750

572

178

5.3 Cultuurpres. -prod.  -participatie

9

38

38

40

-2

5.4 Musea

17

20

20

19

0

5.5 Cultureel erfgoed

319

273

282

260

23

5.6 Media

251

289

329

266

62

Totaal programma 4. Sport, cultuur en onderwijs

4.689

4.044

4.783

4.644

139

Programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid

0.1 Bestuur

2.393

1.756

1.756

1.509

248

1.1 Crisisbeheersing en brandweer PR05

2.149

2.255

2.182

2.196

-14

0.2 Burgerzaken

568

705

705

707

-3

1.2 Openbare orde en veiligheid

379

393

401

461

-60

Totaal programma 5. Inwoners, bestuur en veiligheid

5.489

5.109

5.043

4.873

171

Programma 6. Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

10.001

9.989

10.752

10.364

388

0.5 Treasury

1

6

6

-5

11

0.61 OZB Woningen

457

479

364

431

-68

0.62 OZB niet-woningen

33

79

79

79

0

0.64 Belastingen overig

127

124

124

124

0

0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

22

9

119

-10

129

0.8 Overige baten en lasten

140

445

158

-5

163

Totaal programma 6. Bedrijfsvoering

10.781

11.131

11.602

10.978

624

Saldo

-1.593

-582

-1.904

2.212

-4.116

Mutaties reserves

Onttrekkingen

10.640

2.150

3.953

8.887

4.934

Toevoegingen

7.821

1.385

1.962

7.005

-5.043

Saldo mutatie reserves

2.819

765

1.991

1.882

-109

Saldo na bestemming

1.225

183

88

4.094

4.007

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18