Programma's

4. Sport, cultuur en onderwijs

4. Sport, cultuur en onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, het accommodatiebeleid, leesstimulering en onderwijs.

Wat willen we (hoofddoelstelling)?

We willen een gemeente zijn waar inwoners voldoende mogelijkheden hebben om:

  • kwalitatief goed onderwijs te volgen;
  • te sporten en te bewegen;
  • culturele activiteiten te waarborgen.

Externe ontwikkelingen

Sport en gezondheid
Het Rijk stelt tot en met 2022 budget beschikbaar voor het stimuleren van sport en bewegen. Dat moet leiden tot het verbeteren van de gezondheidssituatie van onze inwoners.

Laaggeletterdheid en taalachterstanden
Op landelijk en regionaal niveau zijn er allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van leesstimulering en laaggeletterdheid, waar onze gemeente mee te maken heeft. Zo heeft het Rijk recentelijk een landelijke Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 Tel mee met Taal gepresenteerd. De gemeente Tiel vertaalt, namens de hele regio, de landelijke aanpak laaggeletterdheid door in een regionaal Actieplan Laaggeletterdheid 2020-2024.

Samenwerken onderwijs en zorg
Zowel landelijk als regionaal zijn er veel projecten ingezet om de verbinding tussen onderwijs en zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld het regionale transformatiefonds. In het kader van preventie en het vroegtijdig opvangen van signalen om zwaardere (jeugd)zorg op later moment te voorkomen zal een verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en zorg de komende jaren een belangrijk onderwerp op de agenda binnen de regio zijn, maar ook binnen onze gemeente.

Beleidskaders

1.   Nota onderwijsachterstandenbeleid 2019 - 2022
2.   Integrale Visie Transformatie Sociaal Domein 2020
3.   Burense Visie op het kind 2017
4.   Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020
5.   Erfgoedverordening 2013
6.   Subsidieverordening monumenten Buren 2015
7.   Subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2016
8.   Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren 2019
9.   Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Buren 2005

Risico's

Gedateerd maatschappelijke vastgoed
Een aantal accommodaties (scholen, gymzalen, sportaccommodaties en dorpshuizen) zijn gedateerd. Om de accommodaties te laten voldoen aan de eisen van deze tijd (op het gebied van duurzaamheid en functionele eisen) zijn extra investeringen nodig in de toekomst.

Burense Sport Coöperatie U.A. i.o.
De Burense voetbalverenigingen regelen de komende 20 jaar zelf hun onderhoud en willen uitgroeien tot vitale open verenigingen die een belangrijke plek hebben in de samenleving. Indien zij voldoen aan de doelstellingen van vitaliteit zijn zij geen huur verschuldigd aan de gemeente. Samen met de coöperatie monitoren wij de ontwikkelingen. Het is een risico dat een vereniging zijn accommodatie niet goed onderhoudt. Dit kan tot gevolg hebben dat wij het achterstallige onderhoud moeten bekostigen.

Lasten & baten

Lasten

4.644.131

7,0 %

Baten

1.823.837

2,7 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2022 16:36:10 met de export van 07/08/2022 16:19:18